TL-1984/01

Kalendarium styczeń 1984

4

 • Więźniowie Zakładu Karnego w Braniewie rozpoczynają głodówkę protestacyjną o przyznanie statusu więźnia politycznego.

5

 • Prymas Polski kard. Józef Glemp spotyka się z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Tematem rozmów jest m.in. kwestia uwolnienia przywódców „Solidarności” i powołanie Fundacji Rolniczej.

6

 • Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (przewodniczący Romuald Głowacki) apeluje do związków rolników na świecie o akcję protestacyjną w obronie 70-letniego Józefa Teligi, byłego przewodniczącego OKOR oraz innych członków i współpracowników Komitetu, więzionych od 11 XII 1983.

11

 • W Warszawie zostaje aresztowany adwokat Maciej Bednarkiewicz. Jest podejrzany o nakłanianie do złożenia fałszywych zeznań, udzielanie osobiście pomocy ukrywającym się, podżeganie do kradzieży mienia społecznego i do ujawnienia tajemnicy państwowej i służbowej. Oficjalny Komunikat nie zawiera informacji, że jako pełnomocnik Barbary Sadowskiej jest on dopuszczony do śledztwa przeciwko sprawcom śmierci Grzegorza Przemyka.

12

 • Słuchacze Radia France Internationale ogłaszają Lecha Wałęsę najpopularniejszym człowiekiem 1983 roku.

16

 • W Genewie rozpoczyna pracę specjalna komisja Międzynarodowej Organizacji Pracy, powołana do rozpatrzenia kwestii respektowania wolności związkowych przez władze PRL. Zaproszeni do Genewy członkowie „Solidarności”, m.in.: Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda, Marian Jurczyk, Anna Walentynowicz, nie przybyli. Jako świadkowie przed komisją MOP wystąpili członkowie „Solidarności” przebywający na emigracji. W odpowiedzi rząd PRL zawiesza stosunki z MOP.

18

 • Papież przyjmuje Prymasa Polski kard. Józefa Glempa na audiencji. Omawiana jest kwestia więźniów politycznych oraz możliwości nawiązania przez PRL stosunków dyplomatycznych z Watykanem.

22

 • Prymas Polski spotyka się w Gdańsku z Lechem Wałęsą.

23

 • W centrum Warszawy zostaje rozrzuconych kilkanaście tysięcy ulotek Niezależnego Zrzeszenia Studentów wzywających do pisania listów protestacyjnych w sprawie uwięzionych członków KSS „KOR” i Komisji Krajowej „Solidarności”.
 • TKK ogłasza stanowisko w sprawie zbliżających się wyborów do rad narodowych: […] Warunkiem autentycznych wyborów jest: zniesienie represyjnego ustawodawstwa oraz uwolnienie więźniów politycznych; istnienie niezależnych organizacji społecznych mających możliwość działania i swobodnego głoszenia poglądów; demokratyczna ordynacja wyborcza dająca wszystkim organizacjom i grupom społecznym prawo zgłaszania kandydatów i prawo kontroli przebiegu wyborów. Wobec niespełnienia tych warunków [...] jedyną naszą odpowiedzią powinna być odmowa udziału w głosowaniu. […]

26

 • Sejm PRL uchwala nowe Prawo prasowe. Jest tam m.in. zapis, że […] kto bez zezwolenia wydaje albo rozpowszechnia [...] podlega karze […], co oznacza, że zatrzymanie tekstu przez cenzurę nie wymaga udowodnienia jego szkodliwości.

30

 • Władze PRL wprowadzają kolejną podwyżkę cen żywności. Stanowisko TKK:

[...] Stwierdzamy ponownie, że wobec zablokowania istotnych reform gospodarczych podwyżki cen nie prowadzą do rozwiązania żadnego poważnego problemu gospodarczego, powodują jedynie przenoszenie na społeczeństwo ekonomicznych skutków kryzysu. Podwyżki cen służą ochronie interesów władzy i doprowadzają do istotnego zubożenia społeczeństwa – zwłaszcza rodzin wielodzietnych i grup pracowniczych gorzej uposażonych [...] Jedynie stały nacisk społeczeństwa jest w stanie wymusić na władzy jakiekolwiek ustępstwa. [...]

 • Protesty przeciwko podwyżkom mają miejsce m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Elblągu; choć liczne, są raczej demonstracją obecności niż próbą wymuszania zmian decyzji władz. Wszyscy zdają sobie sprawę, że stopa życiowa spada niezależnie od centralnych decyzji cenowych, ostatnia podwyżka jest zaś tylko wyrazem ogólnego upadku gospodarczego.