„Samorządność” (Gdańsk)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Samorządność”, dodatek do gdańskiego „Dziennika Bałtyckiego”, utworzony we IX 1980 z inicjatywy Lecha Bądkowskiego, członka Prezydium MKS i MKZ, pełniącego (do XI 1980) obowiązki rzecznika prasowego tymczasowych władz „S”, wydawany 24 IX 1980 – XII 1981. Od nr. 11 pismo zyskało status autonomicznego dodatku, redagowanego przez niezależny zespół powołany przez MKZ i podlegającego bezpośredniej kontroli urzędu cenzury.

Ukazało się 179 nr. o obj. trzech szpalt (1/3 s.); wychodziło 3 razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki).

W składzie redakcji w różnych okresach: L. Bądkowski (redaktor naczelny), rodzina Zbierskich oraz Andrzej Drzycimski, Ewa Górska i Grzegorz Fortuna (od nr. 14), Donald Tusk (od nr. 73 z 13 IV 1981).

„Samorządność”, jak napisał w nr. 100 Paweł Zbierski: „od początku akcentowała konieczność mobilizacji sił społecznych do walki z chorobami systemu, zwracając jednak bardzo mocno uwagę, że społeczeństwo też jest niewiele zdrowsze od systemu i dlatego powinno, tworząc samorządne struktury, zainteresować się własnym stanem”. L. Bądkowski podkreślał konieczność zachowania umiaru i spokoju. W artykule Myśleć samemu (nr 105) odwoływał się do haseł głoszonych w Wielkiej Brytanii w latach II wojny światowej: „Jedno: pracujemy jak zwykle. Drugie: rób swoje. Prawdziwa walka toczy się bowiem o stan naszych nerwów, o zachowanie zimnej krwi. To stawka kluczowa. Od sierpnia ’80 zyskaliśmy zbyt wiele, aby ryzykować utratę zdobyczy”. Opowiadał się za zachowaniem rozwagi i gotowości do kompromisu z władzami.

17 VIII 1981 L. Bądkowski otrzymał pełnomocnictwo Lecha Wałęsy do utworzenia tygodnika „Samorządność”. 11 IX 1981 otrzymano pozwolenie od Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk na wydawanie tygodnika o obj. 16 s. w nakładzie 250 tys. egz. i zasięgu rozpowszechniania na obszarze woj.: gdańskiego, elbląskiego, słupskiego, olsztyńskiego, toruńskiego i bydgoskiego. Do 13 XII 1981 ukazały się 3 nr., ostatni z 14 XII 1981. W składzie zespołu: L. Bądkowski (redaktor naczelny), Janusz Daszczyński (z-ca redaktora naczelnego), Izabella Trojanowska (z-ca redaktora nacz.), Ewa Górska (kierownik działu związkowego), Janusz Kasprowicz (sekretarz redakcji), Waldemar J. Dąbrowski, Henryka Dobosz, Wojciech Duda, G. Fortuna, Monika Malessa, Maria Mrozińska, Zbigniew Pakuła, Wacław Rymko (fotoreporter), Jerzy Templin (redaktor techniczny), Konrad Turzyński, D. Tusk, Janusz Wesołowski (opracowanie graficzne), Janusz Wikowski, Mariusz Wilk.

Po 13 XII 1981 pismo zostało formalnie zawieszone; wywarło ono znaczący wpływ na kształtowanie się niezależnego środowiska dziennikarsko-intelektualnego w Gdańsku.

Wojciech Turek