„Serwis Informacyjny Społecznego Komitetu Nauki”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Serwis Informacyjny Społecznego Komitetu Nauki”, pismo Społecznego Komitetu Nauki, działającego w Warszawie, wydawane 20 I 1985 – 28 V 1989.

Ukazało się 85 nr. w formacie A4, drukowanych na powielaczu lub na offsecie (niektóre nr. sygnowane przez Powielarnię SKN) w nakładzie ok. 1000 egz.; dwutygodnik.

W składzie redakcji m.in. Zygmunt Łuczyński (nieformalny redaktor naczelny), Wiesław Bieliński i Krzysztof Siemieński (druk); spotkania redakcji odbywały się w mieszkaniu prywatnym przy ul. Hożej. Nr. specjalne: 29 XII 1985 III Kongres Nauki Polskiej, omawiający krytycznie plany jego zwołania; w V 1989 wydanie z Uwagami o polityce naukowej autorstwa Witolda Karczewskiego, Andrzeja Ziabickiego, Władysława Kunickiego-Goldfingera i Barbary Skargi; 15 I 1989 nt. Fundacji im. Stefana Batorego; w 1985 ukazał się dodatek Oświadczenie w sprawie zagrożenia swobód akademickich w Polsce.

Omawiano sprawy świata nauki, np. projekty ustaw, w tym nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, publikowano informacje o zwalnianiu lub powoływaniu rektorów, aresztowaniach ludzi nauki lub zwalnianiu ich z pracy oraz o przebiegu postępowań odwoławczych, ruchu samorządowym na uczelniach, nieetycznych zachowaniach naukowców; zamieszczano listy otwarte do przedstawicieli rządu, do Sejmu i rektorów oraz komentarze dot. bieżących wydarzeń, takich jak wybory do Sejmu; w komunikatach, apelach, oświadczeniach, listach otwartych SKN wypowiadał się w imieniu środowiska naukowego, np. w Liście otwartym pracowników i studentów polskich do władz w sprawie wolności nauki (nr 68 z 29 V 1988); podawano też informacje o funduszu stypendialnym SKN. Od 1987 informowano o procesie ujawniania struktur „S” oraz powstawaniu nowych organizacji akademickich.

Kolportowano przez strukturę SKN oraz członków redakcji, nr dot. III Kongresu Nauki Polskiej rozesłano pocztą do kilkuset naukowców w całej Polsce.

Anna Grażyna Kister