„Solidarność” (Katowice Huta Baildon)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność”, podtytuł: „Biuletyn KZ NSZZ «Solidarność» Huta Baildon Katowice”, w winiecie logo BHH, pismo wydawane V – 24 VII 1981 w Katowicach.

Ukazało się kilkanaście nr. o obj. 8 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodrukową w nakładzie 0,5-2 tys. egz., w siedzibie KZ NSZZ „S” Huty Baildon; tygodnik.

W składzie zespołu: Ryszard Pabiś (redaktor naczelny, druk), Henryk Czarnik (redaktor naczelny od 5 nr.), Grzegorz Christoph, Zdzisław Rzepus i Henryk Wróbel, Jerzy Rojek (druk), Antoni Suchy, Gabriela Wrona (współpraca).

Zamieszczano informacje nt. działalności „S” w regionie i kraju, artykuły historyczne, polityczne, gospodarcze oraz dot. tematyki zakładowej.

Kolportowano na terenie zakładu.

Podczas II tury KZD 25 IX – 9 X 1981 wydawano pismo „Solidarność” z podtytułem „Biuletyn informacyjny KZ NSZZ Huty Baildon” i nadtytułem „I Krajowy Walny Zjazd Delegatów Solidarności”. Ukazało się 13 nr. o obj. 8 s. w formacie A5 w nakładzie 300-800 egz. W składzie redakcji: Henryk Czarnik. Wydawane codziennie, przekazywano relacje, opinie na temat zjazdu, zamieszczano przedruki z innych czasopism.

Weronika Rudnicka