„Solidarność Podkarpacka”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

„Solidarność Podkarpacka”, pismo „S” Regionu Podkarpacie, wydawane IX 1980 – 21 V 1989 na zlecenie Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego „S” w Krośnie, początkowo jako „Druk Regionalnej Organizacji Związkowej”; od jesieni 1982 jako „Informator Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ «Solidarność» Regionu Podkarpacie”.

Ukazały się 103 nr. (do 13 XII 1981 – 25 nr.), w formacie A4, powielane na kserografach krośnieńskiego oddziału PKS, od I 1981 PRKZ, od IV 1981 w drukarni w Rzeszowie, IX-XII 1981 ponownie na kserografie, w nakładzie do 5 tys. egz.; wychodziło 1-2 razy w mies.

W składzie redakcji w różnych okresach: Stefan Domagała, Czesław Grzelczyk z Głowienki (redaktor 5 nr. wydanych w nakładzie 100 egz.), Stanisław Guzik, Andrzej Kopacz, Andrzej i Maria Koziołowie oraz Henryk Kuliga (1 nr na miesiąc w formacie A4, drukowany techniką sitodruku w nakładzie 500-800 egz.). Autorzy m.in.: S. Domagała, Stanisław Drużba, Aleksander Migo i Kazimierz Jarząb. Po wydaniu 20 nr., 5 III 1983, SB zlikwidowała drukarnię u H. Kuligi, aresztowała związanych z nim ludzi.

Od IV 1983 pismo o tym samym tytule wydawał inny zespół na zlecenie RKW „S” Podkarpacie, podtytuł: „Informator Regionalnej Organizacji Związkowej”; druk: Zygmunt Błaż i Jerzy Jakubowski (nr. 1-7 co miesiąc, w formacie A4, na powielaczu wyniesionym przed 13 XII 1983 z siedziby ZR „S” i ukrytym na plebanii kościoła Wniebowzięcia NMP w Haczowie u proboszcza ks. Kazimierza Kaczora) w nakładzie 1 tys. egz., Adam Oberc (nr. 8-22 w Iwoniczu-Zdroju), Jan i Barbara Bałukowie (nr. 23 i 24 w Turaszówce), Władysław Guzik oraz Stanisław Majerski (od 1985 w Głowience), Zbigniew Gładysza i J. Bałuka (w Turaszówce, techniką sitodruku); diapozytywy: Piotr Kozubal z Teodorówki. W składzie redakcji: Grzegorz Gościński (redaktor nacz. do nr. 52.), Zbigniew Leśniak (redaktor nacz. od 1988, nr. 53-58, w formacie B5), Ryszard Majka, Krzysztof Kukułka OFM, Ewa Korona, Magda Stawarska i Krzysztof Guzek.

Kolportowano w Regionie.

Stanisław Fryc