Benedykt Nowak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Benedykt Nowak, ur. 15 V 1951 w Wyrzysku k. Piły. Ukończył Technikum Mechaniczne w Lipnie (1971).

1971-1974 pracownik Gdańskich Zakładów Produkcji Betonów Trójbet Zakład w Dzierzgoniu, 1975-1976 Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sztumie, 1977-1981 Kombinatu Rolnego Powiśle w Czerninie. 1971-1975 w ZHP, 1971-1977 w ZMS, następnie w ZSMP; 1972-1992 w Naczelnej Organizacji Technicznej, 1974-1981 w PZPR – we IX 1981 usunięty.

25-31 VIII 1980 uczestnik akcji solidarnościowej ze strajkującymi stoczniowcami (oflagowanie zakładów kombinatu, organizowanie zebrań, podejmowanie uchwał i petycji popierających stoczniowców). Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w KR Powiśle w Czerninie, w XII 1980 przewodniczący KZ, członek Oddziału Terenowego w Sztumie, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego, członek Prezydium ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek Prezydium zjazdu. 1 XI – 31 XII 1981 oddelegowany do pracy w ZR. W 1981 sygnatariusz porozumienia z wojewodą elbląskim ws. likwidacji i podziału Kombinatu Rolnego Powiśle w Czerninie i utworzenia 24 samodzielnych zakładów rolnych.

12/13 XII 1981 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 23 XII 1981 zwolniony ze względu na stan zdrowia. W 1982 zwolniony z pracy. 1982-1988 z pracownikami KR w Czerninie Antonim Filą, Bronisławem Dumalskim, Brunonem Sarnowskim i Ryszardem Orłowskim organizator TKZ. Wspólnie z Józefem Tymcem, Jerzym i Danutą Melerskimi, Krystyną Muszyńską, Wacławem i Krystyną Bieleckimi organizator struktury lokalnej „S” w Sztumie (kolportaż wydawnictw, akcje ulotkowe i plakatowe, zbiórka składek na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych, zbieranie informacji o osobach represjonowanych i zwalnianych z pracy, samokształcenie – spotkania i wykłady przy kościele św. Anny w Sztumie). Współpracownik komisji pomocowej przy kościele św. Mikołaja w Elblągu – dostarczał represjonowanym i ich rodzinom odzież, żywność i pieniądze. Współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Anny w Sztumie, 1982-1989 kolportażu „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «S» Regionu Elbląskiego”, w tym transportu, lokali na skrzynki kontaktowe, bibliotek niezależnych w mieszkaniach prywatnych w Sztumie i okolicy. 1982-1989 bezrobotny, pracował dorywczo. 1983-1986 na rencie inwalidzkiej. W 1985 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Usług Rolniczych w Czerninie. 1982-1986 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. W VIII 1988 współorganizator i uczestnik akcji protestacyjnej w KR w Czerninie, w łączności ze strajkującymi w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

1989-1991 członek KO w Sztumie; w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, organizator spotkań z kandydatami do parlamentu, akcji plakatowania, rozdawania ulotek. 1989-1992 powtórnie zatrudniony w KR w Czerninie, członek Prezydium KZ, przewodniczący, 1989-1994 delegat na kolejne WZD Regionu Elbląskiego, 1991 – 14 IX 1992 członek Prezydium ZR; w 1990 delegat na II KZD. 12 VIII 1989 – 1997 przewodniczący Sekcji Krajowej Państwowych Gospodarstw Rolnych „S”. 1994-1998 radny miasta i gminy Sztum z listy Samorządne Powiśle. 1994-2001 w UW, delegat na zjazdy krajowe; od 2001 w PO. 1993-1994 pracownik Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, 1995-1999 Przedsiębiorstwa Usług Rolniczych w Czerninie, 1999-2001 Agencji Nieruchomości Rolnych, od 1 X 2001 współwłaściciel firmy Nasza Energia – Benedykt Nowak.

Tadeusz Chmielewski