Herbert Rennert

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Herbert Rennert, ur. 4 V 1942 w Chorzowie. Ukończył ZSZ tamże (1959).

1959-1978 zatrudniony w Hucie Batory w Chorzowie, 1 III 1978 – 3 VIII 1989 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice Wydz. Tokarni Walców w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w KM HK, członek Wydziałowego KS. Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej.

14-23 XII 1981 uczestnik strajku, przewodniczący KS Wydz. Tokarni Walców, członek MKS. 25 XII 1981 zatrzymany, przetrzymywany w KM MO w Dąbrowie Górniczej, 27 XII 1981 aresztowany, przewieziony do AŚ w Katowicach, 2 I 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach na 5,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku i Strzelinie; w VII 1983 na mocy amnestii wyrok zmniejszono o połowę, w VIII 1983 warunkowo zwolniony na podstawie aktu łaski Rady Państwa. Przywrócony do pracy na wcześniejsze stanowisko. 1983-1988 członek TKZ w HK, aktywny uczestnik akcji rocznicowych pod KWK Wujek, za udział w manifestacji 16 XII 1985 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. Uczestnik spotkań działaczy podziemia „S” w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1983-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Wolnego Związkowca”, „RIS-u”, „Tygodnika Mazowsze”, „Hutnika”. 1983-1988 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej. 1985-1989 inicjator i współzałożyciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże. Organizator grup na Pielgrzymki Świata Pracy na Jasną Górę i Pielgrzymki Mężczyzn do Piekar Śląskich. Od 1984 zbierał składki na pomoc represjonowanym i ich rodzinom. W 1985 organizator druku i redaktor 3 nr. „Wolnego Związkowca”. W X 1986 współzałożyciel i członek jawnej Tymczasowej Rady „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W II 1988 podczas Zgromadzenia Działaczy „S” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy wybrany na członka RKW. W IV 1988 członek jawnego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” w HK. 6 V 1988 organizator w hali Walcowni Dużej HK protestu przeciw interwencji ZOMO w Hucie im. Lenina i poparcia dla strajkującej Stoczni Gdańskiej. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany. W celu odizolowania od załogi HK wydelegowany na 8 miesięcy do budowy domu wczasowego huty w Szczyrku.

Od IX 1989 na emigracji w Kanadzie. W 1990 roku zatrudniony w zakładzie Józefa Mazura w Windsor, produkującym matryce do części samochodowych. Od 1991 w Prince Metal Products w Windsor.

1985-1989 rozpracowywany przez p. V-1 RUSW w Dąbrowie Górniczej/Inspektorat 2 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Siwy.

Teresa Brodzka