II Walne Zgromadzenie Delegatów Regionu Śląsko Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

II Walne Zgromadzenie Delegatów Regionu Śląsko Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Odbyło się w dniach 30 XI – 1 XII 1981 w hali sportowej huty „Baildon” w Katowicach. Przewodniczącym zebrania wybrano J. Buzka, jednym z wiceprzewodniczących A. Rozpłochowskiego. Miało ono charakter sprawozdawczy. L. Waliszewski wraz ze swoimi zastępcami przedstawili delegatom informację odnośnie do spraw organizacyjnych i finansowych związku w regionie. W jego trakcie przyjęto uchwałę w sprawie nadzwyczajnych pełnomocnictw dla rządu, wyborów do rad narodowych szczebla podstawowego, domagano się w niej: wprowadzenie i przestrzegania demokratycznego prawa wyborczego, akceptacji zasady pluralizmu i dopuszczenia do udziałów w wyborach organizacji politycznych i społecznych oraz grup obywatelskich, reprezentujących różnorodne poglądy i interesy oraz pełnej społecznej kontroli przebiegu wyborów i obliczania wyników głosowania, dostępu Związku do środków masowego przekazu. W swym Apelu do Sejmu PRL zgromadzenie zwróciło się do posłów o rozwagę przy ewentualnym podejmowaniu ustawy o specjalnych pełnomocnictwach dla rządu. Stwierdzili też że Sejm jest gwarantem Porozumień Sierpniowych. Specjalna uchwałę wydano o akcjach represyjnych i stosowaniu przemocy przez „siły porządkowe” MO, SB, ZOMO w stosunku do społeczeństwa, w tym działaczy związkowych.

Adam Jawor