Jacek Antoni Smagowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Antoni Smagowicz, ur. 8 VII 1943 w Warszawie. Ukończył III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie (1963); 1963-1965 student historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej tamże.

W 1966 pracownik Huty im. Lenina w Krakowie, 1966-1968 Uniwersytetu Jagiellońskiego tamże. W III 1968 uczestnik wieców studenckich na UJ, w tym wiecu w DS Żaczek, członek ostatniego Studenckiego KS, zatrzymany, zwolniony po przesłuchaniu, następnie zwolniony z pracy. 1968-1971 zatrudniony w AGH, 1971-1973 referent w Fotooptyce, 1973-1975 zaopatrzeniowiec w Domu Pomocy Społecznej, 1975-1981 kierownik sprzedaży w PP Polmozbyt Kraków. W l. 70. współpracownik KOR, następnie KSS KOR, KPN; uczestnik manifestacji niepodległościowych; kolporter wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Polmozbycie Kraków, następnie przewodniczący; 17 V 1981 uczestnik Białego Marszu po zamachu na Jana Pawła II, 25 V 1981 marszu w obronie więźniów politycznych, 7 VIII 1981 przeciwko zubożeniu; od 11 VIII 1981 członek zespołu powołanego przez ZR Małopolska do rozmów z ministrem handlu wewnętrznego Zygmuntem Łakomcem; 29 XI 1981 uczestnik manifestacji w obronie uwięzionych.

Po 13 XII 1981 jawny przewodniczący TKZ, 14-15 XII 1981 organizator strajku okupacyjnego w Polmozbycie, w KS; do 16 XII 1981 uczestnik strajku w Nowohuckim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych Montin; 17 XII 1981 zwolniony z pracy za zorganizowanie strajku. Od 1981 współorganizator pomocy dla represjonowanych, członek i animator Konfraterni Robotniczej w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach (Arka Pana), św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, Matki Bożej Pocieszenia w Juszczynie k. Makowa Podhalańskiego; 19 X 1984 współzałożyciel i lider Ruchu Odwaga i Prawda im. ks. Jerzego Popiełuszki; współorganizator komitetów budujących pomnik górnikom zamordowanym w KWK Wujek. 14 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, Uhercach, 1 X 1982 zwolniony. Po wyjściu bez zatrudnienia. 23 II 1983 skazany przez Sąd Rejonowy na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata za zorganizowanie strajku w XII 1981. Od 1983 współorganizator i uczestnik Mszy za Ojczyznę; 1984-1995 uczestnik rocznicowych Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej; współorganizator manifestacji i akcji protestacyjnych, np. przeciwko podwyżkom cen. Wielokrotnie zatrzymywany, skazywany przez kolegia ds. wykroczeń na kary grzywny, m.in. 31 VIII 1987; 1 V 1986 osadzony na 3 mies. w areszcie; w 1987 ciężko pobity podczas manifestacji 3-majowej na Wawelu. 1988-1989 rzecznik Niezależnych Organizacji Niepodległościowych Małopolski. 1988-1990 uczestnik reaktywowania struktur „S”, od 12 IX 1988 członek jawnego Regionalnego Komitetu Solidarności.

Od VII 1989 ponownie pracownik Polmozbytu. 1989-1995 przewodniczący KZ „S” tamże; od 1990 delegat na WZD, członek ZR Małopolska (do 1995 członek Prezydium ZR), delegat na KZD, członek KK; w 1990 współzałożyciel, współkierujący Zespołem Roboczym KK ds. przeciwdziałania bezrobociu, 2004-2011 pełnomocnik KK ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu; od 1992 w Prezydium KK; 1992-2010 współautor programu „S” na IV, VII, X, XV, XXI, XXV KZD; 31 III 2011, po przegranych wyborach przez Janusza Śniadka, zrezygnował ze wszystkich funkcji w związku, zostając jedynie członkiem KK (2010-2014) z Regionu Małopolski. W 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej w Krakowie dla b. funkcjonariuszy SB, z której wystąpił po decyzji min. spraw wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego o przywróceniu części funkcjonariuszy do służby w UOP; 1990-1992 członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Krakowie. W 1990 współorganizator postawienia Krzyża Katyńskiego w Krakowie przy kościele św. Idziego; w 1992 uczestnik prac nad powołaniem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Praca w Warszawie; współzałożyciel, członek Fundacji Solidarni Solidarnym w Krakowie, 1994-1995 przewodniczący Rady Fundacji. Od 1992 członek Naczelnej Rady Zatrudnienia, 1994-2002 członek Rady Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, uczestnik negocjacji prowadzących do powstania Funduszu. Organizator, koordynator pomocy ZR Małopolska dla Czeczenii, od 1995 członek Rady Programowej Czeczeńskiego Ośrodka Informacji w Krakowie. W 1995 współinicjator postawienia pomnika Ofiar Komunizmu na Cmentarzu Rakowickim. Współorganizator pokojowych manifestacji solidarnościowych i niepodległościowych. 1998-2001 doradca prezesa w Krajowym Urzędzie Pracy w Warszawie. W 1998 członek Rady Programowej miesięcznika „Rynek Pracy”. Członek Rady Krajowej Polsko-Amerykańskiego Programu Rozwoju Partnerstwa Lokalnego 2002-2004; od 2003 członek Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, od 2004 Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, od 2007 Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. W 2005 członek krakowskiego Komitetu Wyborczego Lecha Kaczyńskiego. 2009-2010 uczestnik spotkań z młodzieżą szkolną w Gdańsku i Krakowie na temat niepodległości Polski oraz znaczenia i roli „S”. Od IV 2011 na emeryturze; współpracownik ZR Małopolska i Klubu Gazety Polskiej w Krakowie.

Autor publikacji w „Tygodniku Małopolskim” (1990-1995), „Tygodniku «Solidarność»” (1990-1997), „Biuletynie Informacyjnym KK NSZZ «S»” (od 1992), piśmie „Rynek Pracy” (od 1998).

Odznaczony Medalem Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności (2002), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). W 2010 uzyskał podziękowania od XXIV KZD za 21 lat służby dla związku, w 2011 podziękowania od przewodniczącego „S”, minister pracy oraz przewodniczącej Naczelnej Rady Zatrudnienia.

Anna Kawalec, Sławomir Chmura