Jadwiga Rudnicka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jadwiga Rudnicka, ur. 29 VIII 1931 w Sokołówce Hetmańskiej k. Lwowa. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1964).

Od 1951 w Gliwicach. 1951-1954 asystent produkcji w Fabryce Odczynników Chemicz­nych w Gliwicach; 1955-1982 asystent, nast, starszy projektant w Biurze Projektów Prosynchem tamże.

Od IX 1980 w „S”, od 9 IX 1980 prze­wodnicząca Komitetu Za­łożycielskiego Prosyn­chemie, następnie przewodnicząca KZ. Założycielka w Prosynchemie filii Bi­blioteki Solidarności w Katowicach. I 1981 członek zarządu Ośrodka Badań Społecznych przy ZR Śląsko-Dąbrowskiego. Uczestniczka prac porozumiewawczych komisji resor­towych przemy­słu chemicznego. 1980-1982 człon­ek KIK.

Po 13 XII 1981 zaangażowana w pomoc działaczom konspiracyjnym (w tym członkom KPN i Solidarności Walczącej), rodzinom internowanych i aresztowanych (m.in. zbiórki pieniędzy), organizatorka spotkań samokształceniowych, zbierała informa­cje o represjonowanych działaczach podziemia. 1982-1989 działaczka Komi­tetu Pomocy Internowanym oraz Komitetu Po­mocy Areszto­wanym. Współorganizatorka Mszy za Ojczyznę i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach. W 1982 zmuszona do odejścia z pracy. I 1982 – 1985 utrzymywała się z korepetycji i prac dorywczych; 1985-1991 starszy spe­cjalista ds. aparatury chemicznej w Zjednoczeniu Metal­chem, od 1991 pełnomocnik dyrektora ds. inwestycji w Gliwickim Centrum Onkologii. W II 1989 uczestniczka Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-1991 wiceprzewodnicząca Gliwickiej Delegatury NSZZ „S”. Dwukrotnie dele­gat na WZD. 1989-1991 członek KO. 1992-2001 wiceprezes Zarządu Głównego Chrześcijańskiej Demokracji-Stronnictwa Pracy. 1991-1993 poseł RP z listy Wy­borczej Akcji Katolickiej; 1998-2002 radna Śląskiego Sejmiku Wojewódz­kiego; 2002-2005 radna Miasta Gli­wice; 2005-2007 senator RP z listy PiS. Członek wielu towarzystw patriotycznych i pomagających chorym: m.in. 1997-2005 prezes Fundacji na rzecz Hospicjum w Gliwicach.

Andrzej Jarczewski