Jan Antoni Paszkiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Jan Antoni Paszkiewicz, ur. 28 XII 1956 w Chełmie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Humanistycznych, kierunek historia (1980).

1980-1981 zatrudniony formalnie w SP nr 9 w Chełmie, faktycznie w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (nie mógł znaleźć pracy w zawodzie nauczyciela), 1981-1990 nauczyciel w SP nr 10.

W 1976 członek Nurtu Niepodległościowego, od III 1977 uczestnik ROPCiO. Kolporter wydawnictw niezależnych oraz uczestnik akcji ulotkowych (m.in. przed wyborami do rad narodowych w 1978 i w III 1980 do Sejmu PRL). Jesienią 1977 organizator w Chełmie tajnego Nurtu Niezależnego, bliskiego ideowo Nurtowi Niepodległościowemu i ROPCiO; członkowie: m.in. Józef Foryt, Ryszard Kiermacz, Andrzej Sienkiewicz i Waldemar Szynal; działania: kolportaż ulotek i wydawnictw niezależnych, grupa przestała działać wskutek dekonspiracji po koniec 1978.

Od XII 1980 w „S”; od 1981 przewodniczący Koła „S” w SP nr 10. Współpracownik „Biuletynu Informacyjnego Regionu Chełmskiego”, współredaktor nr. 22, autor. 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Chełmie i Włodawie, zwolniony 4 II 1982. W 1982 współpracownik redakcji podziemnego pisma „Wolant”, autor not informacyjnych, kolporter. Działacz podziemnych struktur „S” w Chełmie: kolporter podziemnych wydawnictw, uczestnik zbiórek pieniędzy wśród działaczy Związku, uczestnik manifestacji religijno-patriotycznych na tzw. Górce. Od 1987 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Kazimierza Królewicza w Chełmie.

W I 1989 współorganizator Komitetu Założycielskiego Pracowników Oświaty i Wychowania w Chełmie, przewodniczący Prezydium KZ. Członek KO w Chełmie, uczestnik kampanii wyborczej KO „S” przed wyborami parlamentarnymi 4 VI; współprzewodniczący Komisji Wyborczej w Starym Brusie k. Włodawy. 1989-1991 przewodniczący KZ POiW oraz Regionalnej Sekcji OiW; delegat do Krajowej SOiW. 1990-2006 nauczyciel historii i wos w II LO w Chełmie, od 2006 na emeryturze.

Autor lub redaktor wielu publikacji o tematyce historycznej, regionalnej, krajoznawczej i kresowej m.in.: Andrzej Marynowski, dyr. Szkoły Rolniczej w Okszowie (Okszów-Chełm 2008), Ku Niepodległej. Z dziejów oporu antykomunistycznego w Chełmskiem 1944-1989 (teksty, materiały, wspomnienia) (Chełm 2008), Kresowe peregrynacje (Chełm-Janów Lubelski 2009), W stronę Chełma... Dzieje miasta i substancja kulturowa okolic (Chełm 2000).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1978-1980 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Chełmie w ramach SOS krypt. Przewodnik; 1989 przez Wydz. III WUSW w Chełmie w ramach SOR krypt. Loża; 1984-1989 przez Wydz. III WUSW w Chełmie w ramach KE krypt. Historyk.

Małgorzata Choma-Jusińska