Jolanta Antas

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jolanta Antas, ur. 20 II 1954 w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek filologia polska (1977); w 1986 doktorat.

Od 1977 zatrudniona w Instytucie Filologii Polskiej UJ (obecnie Wydz. Polonistyki UJ).

Od IX 1980 w „S”.

1982-1989 autorka, redaktor, recenzentka tekstów w pismach podziemnych, m.in. w „Hutniku” i „Miesięczniku Małopolskim”; współpracowniczka podziemnego wydawnictwa Oficyna Literacka, kolporterka książek (m.in. Oficyny Literackiej, NOWej, Kręgu, Myśli, Aneksu), pism (m.in. „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Hutników”, „Aneks”, „Arka”, „Miesięcznik Małopolski”), ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, kaset audio i wideo; łączniczka, kolporterka podziemnych wydawnictw między Hutą im. Lenina i UJ a Instytutem Badań Literackich w Warszawie. 1982-1983 odpowiedzialna za przechowywanie aparatury podziemnego Radia. Pośredniczka w kontaktach „S” z zagranicą, m.in. od jesieni 1981 z Janem Minkiewiczem (Biuro Informacyjne „S” w Amsterdamie), do 1989 łączniczka Regionu Małopolska z brukselskim Biurem Koordynacyjnym „S” (głównie przekazywała informacje o wydarzeniach w Polsce); w 1983 organizatorka (we współpracy z Marią Indyk) grupy poligraficznej (Anna Pulchny, Wiesław Antas, Wojciech Gajewicz), drukującej „Zeszyty Związkowe” oraz, na zlecenie RKW Małopolska, tzw. cegiełki; wykładowca (nt. nowomowy) w grupach samokształceniowych; 10 VI 1983 zatrzymana, przetrzymywana w areszcie bez sankcji prokuratorskiej przez 53 dni (podjęła głodówkę w proteście przeciwko warunkom bytowym, później z powodu odmówienia jej prawa do wypożyczania książek), 1 VIII 1983 zwolniona na mocy amnestii. 18 XII 1988 dotkliwie pobita (zmiażdżono jej nogę) przez tzw. nieznanych sprawców, prawdopodobnie aby uniemożliwić wyjazd na spotkanie ze związkowcami holenderskimi. Wielokrotnie zatrzymywana, rewizje w mieszkaniu.

Od 1995 wykładowca retoryki komunikacyjnej w Podyplomowym Studium Tłumaczy oraz na UJ, Wydz. Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W 1999 habilitacja, od 2002 prof. nadzw., od 2005 kierownik Zakładu Teorii Komunikacji Wydz. Polonistyki UJ. 2006-2007 członek Rektorskiej Komisji ds. Inwigilacji UJ przez SB.

Autorka wielu artykułów i książek, m.in. Pragmatyczne operatory presupozycji wobec zagadnienia negacji (1986), O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty negacji (1991), O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne (1999).

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002).

IV [lub 10 V] 1983-1987 rozpracowywana przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Mimoza.

Dorota Nowok