Krzysztof Michalik

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Krzysztof Michalik, ur. 8 VIII 1957 w Ptaszkowej k. Grybowa. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Inżynieria Środowiska (1986).

1978-1986 laborant, samodzielny referent techniczny, sekretarz Rady Pracowniczej w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w swoim zakładzie, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek KZ. Od 8 X 1980 członek Komitetu Koordynacyjnego przy MKZ w Nowym Sączu. 1980-1981 współorganizator (z Krzysztofem Pawłowskim i Jerzym Jachimowiczem), autor do zakładowych pism związkowych (m.in. do „Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność”), kolporter na terenie zakładu. 9-11 I 1981 współorganizator i uczestnik strajku w nowosądeckim Ratuszu o realizację postulatów pracowniczych (z 10 IX 1980) i zmiany personalne we władzach województwa.

13-14 XII 1981 współorganizator i uczestnik kilkugodzinnych strajków w SZE-W. 15 XII 1981 aresztowany, 22 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 26 IV 1982 zwolniony. 1982-1989 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Mszy za Ojczyznę. I 1983 – IV 1984 członek MKS w Nowym Sączu (we współpracy m.in. z Andrzejem Szkaradkiem, Grzegorzem Sajdakiem, Henrykiem Najduchem). Kolporter podziemnych pism (m.in. „Wiadomości Nowosądeckich”, „Krakusa”, ulotek). Zbierał fundusze na pomoc represjonowanym i ich rodzinom. 5 VI 1984 aresztowany, przetrzymywany w aresztach WUSW w Nowym Sączu i Krakowie, następnie w AŚ w Krakowie; 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii, 12 IX 1984 śledztwo umorzono. Od 1986 członek Polskiego Klubu Ekologicznego, współzałożyciel i sekretarz koła w Nowym Sączu. 1986-1992 doradca w Duszpasterstwie Rodzin. 1987-1991 specjalista ds. technicznych, inspektor nadzoru inwestorskiego w Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat Eksploatacji Wód w Nowym Sączu.

III 1989 – 1991 członek KO „S” w Nowym Sączu, od V 1989 sekretarz; organizator sieci mężów zaufania w gminach Grybów i Kamionka Wielka. 1990-2006 radny z list: KO „S”, RS AWS, Sądeckiego Ruchu Samorządowego; 1990-1991 przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie. W 1991 delegat na zjazd założycielski PChD. 1991-1998 wójt Grybowa. Od 1993 członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 1997-2001 w RS AWS: szef zarządu powiatowego, członek Zarządu Regionalnego. 1999-2002 wicestarosta powiatu nowosądeckiego, 2002-2006 członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Od 2007 dyr. Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grybowie. Od 2008 członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Edukacji Narodowej za Zasługi dla Oświaty (1998), Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (2004), Srebrnym Medalem za Zasługi dla LOK (2006), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

24 X 1980 – 12 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Związkowcy; 12 V 1982 – 28 II 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach KE; 28 II 1984 – 24 I 1985 przez Wydz. V WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. Ogniwo; 24 I 1985 – 19 IX 1989 przez p. V RUSW w Nowym Sączu; od 26 V 1987 Wydz. VI WUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Student.

Sławomir Chmura