Małgorzata Bartyzel

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Małgorzata Bartyzel, ur. 12 XI 1955 w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek filologia polska (1978), w 1991 doktorat.

1975-1976 uczestniczka zbierania podpisów pod listem Listem 218 do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji; od 1979 w RMP.

Od IX 1980 w „S”; 1980-1981 zatrudniona w MKZ/ZR Ziemia Łódzka, redaktor pisma „Solidarność Ziemi Łódzkiej”; w 1981 kierownik Oddziału Łódzkiego Biura Informacji Prasowej KK, IX/X 1981 redaktor „Biuletynu Zjazdowego” I KZD.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, następnie w Gołdapi, zwolniona 22 VII 1982. Publicystka niezależnych pism: „Bratniak”, „Młoda Polska”, „Polityka Polska”, „Prześwit”. 1982-1987 bez zatrudnienia. Od 1987 wykładowca w Policealnym Studium Kulturalno-Oświatowym w Kaliszu.

1990-1991 kierownik działu społeczno-kulturalnego „Dziennika Łódzkiego”, 1992-1993 redaktor naczelna łódzkiego oddziału dziennika „Nowy Świat”, 1994-1996 redaktor naczelna czasopisma „Ty i Szkoła”, 1997-2002 z-ca redaktora naczelnego „Aspekt Polski”. W 1993 p.o. dyr. Wydz. Kultury Urzędu Miasta Łodzi. 1998-2002 radna Miasta Łódź. 2003-2005 wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, naczelnik Wydz. Kultury Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wilanów. 2008-2009 dyr., od 2009 II z-ca dyr. Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Od 1991 członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, 1992-2002 przewodnicząca Oddziału Łódzkiego, 2001-2007 prezes Zarządu Głównego. 2001-2002 przewodnicząca Oddziału Łódzkiego Przymierza Prawicy, 2002-2007 w PiS, 2005-2007 poseł RP z listy PiS, członek Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Spraw Zagranicznych. Od 2007 w Prawicy Rzeczypospolitej.

Autorka m.in. „Sztuka i Naród” w Wielkim Teatrze Świata. Dramat i teatr w programie pisma i środowiska „Sztuki i Narodu” 1942-1944 (Toruń 2005).

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1984-1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Reżyser.

Sławomir M. Nowinowski