Roman Sudoł

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Roman Sudoł, ur. 10 IV 1943 w Korczowiskach k. Kolbuszowej. Ukończył Liceum Ekonomiczne w Rozwadowie (1962).

1968-1998 pracownik HSW.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator, wiceprzewodniczący, od V 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej Z-5 w HSW.

14 XII 1981 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 29 IV 1982 zwolniony. Współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, kilkakrotnie karany przez kolegium ds. wykroczeń, m.in. za odmowę przyjęcia karty powołania na ćwiczenia wojskowe po strajku w HSW w VIII 1988. Działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele MB Królowej Polski w Stalowej Woli; 1984-1988 współpracownik Tymczasowej KZ „S” w HSW, uczestnik akcji ulotkowych, organizator kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”) na Wydz. Z-5; w 1986 sygnatariusz petycji ws. pluralizmu związkowego złożonej w Kancelarii Sejmu PRL podpisanej przez 940 pracowników HSW i WSK PZL Gorzyce. 29-30 IV 1988 uczestnik strajku w HSW; w V 1988 zwolniony dyscyplinarnie z pracy za działalność w Komitecie Założycielskim „S” Pracowników HSW; 13 VII 1988 uczestnik strajku, przywrócony do pracy na innym wydz. 22 VIII – 2 IX 1988 uczestnik strajku w HSW, członek KS odpowiedzialny za straż strajkową.

1989-1998 członek KZ w HSW, 1991-1998 w Prezydium KZ. Od 1989 przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika św. Floriana, odsłoniętego w VIII 1992 na placu przed budynkiem Dyrekcji Naczelnej HSW. W 1997 współorganizator pomocy dla powodzian. Od 1999 na emeryturze, rolnik.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

25 V 1982 – 12 VIII 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Tarnobrzegu w ramach KE krypt. Roman; 12 III 1984 – 20 IX 1985 przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach KE krypt. Kontroler; w 1988 w ramach SOR krypt. Sieć/Metalowcy.

Ewa Kuberna