Stanisław Kalinowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Kalinowski, ur. 29 II 1956 w Malborku. Ukończył ZSZ w Tczewie (1973), LO w Malborku (1999).

1974-1983 pracownik Wagonowni PKP w Malborku.

26-31 VIII 1980 uczestnik strajku rotacyjnego w Wagonowni, członek KS, od IX 1980 w „S”; z-ca przewodniczącego KZ w Wagonowni, od XI 1980 sekretarz KZ Węzła PKP w Malborku; w VI/VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg, członek ZR, od X 1981 Prezydium ZR; uczestnik strajków i protestów w PKP.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 18 III 1982 zwolniony; 1982-1984 członek tajnego Tymczasowego Kolejowego Komitetu Koordy­nacyjnego Okręgu Północnego „S”, od 1982 kolporter prasy pod­ziemnej, m.in. „Biuletynu NSZZ «Solidarność» Regionu Elbląskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, książek na terenie Malborka, Elbląga, Gdańska, m.in. Katyń, Bratniak, Zdobycie władzy Czesława Miłosz, Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego; 1982-1987 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu i w pracy, 24 III 1983 zatrzymany, aresztowany, przetrzymywany w KM MO w Malborku, następnie w KW MO w Gdańsku, AŚ tamże, 15 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy, 1983-1994 magazynier w Oddziale Budynków PKP w Olsztynie.

Od X 1988 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w Węźle PKP w Malborku, 1989-2006 członek KZ tamże, 1989-1995 przewodniczący, 1995-2000 sekretarz, 1989-2006 delegat na kolejne WZD Regionu Elbląg, 1995-2000 członek ZR. 1990-1992 wiceprzewodniczący KO „S” w Gronowie Elbląskim; 1997-2001 w ROP. 1998-2002 radny Po­wiatu Elbląskiego z listy AWS. 1994-2000 pracownik Oddziału Drogowego PKP w Tczewie, 2000-2001 Zakładu Infrastruktury PKP w Gdańsku, 2001-2002 bezrobotny, 2002-2006 przewodniczący MKK „S” w Podregionie Malbork, zatrudniony w ZR, członek Prezydium ZR, od 2006 ponownie bezrobotny.

Wyróżniony Srebrną Odznaką Przodujący Kolejarz RP (1994), odznaką Zasłużony dla Transportu RP (2000).

DO XI 1988 rozpracowywany przez p. V RUSW w Malborku w ramach KE.

Hieronim Guzowski