Suplement

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Suplement, niezależne wydawnictwo działające od wiosny do XII 1981, założone w Szczecinie przez Wiesława Parchimowicza (odpowiedzialny również za druk i stronę graficzną okładek). Kolportażem poza Szczecinem zajmował się Andrzej Kotula. Wydawane książki historyczne były konsultowane z nauczycielem historii Franciszek Łuczko. Suplement gł. wydawał analizy społ.-polit. i prace historyczne. Jego nakładem ukazały się: Tadeusza Piszczkowskiego Między Lizboną a Londynem (przedruk: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn 1979, praca z przedmową Edwarda Raczyńskiego dotycząca idei konfederacji środkowoeuropejskiej); Mariana Kukiela Generał Sikorski; Pawła Zaremby Historia 20-lecia Międzywojennego (2 t.); Stefana Kisielewskiego Ludzie w akwarium (przedruk: Instytut Literacki, Paryż 1976 – powieść pełna refleksji o polskiej rzeczywistości i powojennej propagandzie); Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi; Jana Dąbskiego Pokój Ryski; M. Kukiela Dzieje Polski porozbiorowej (2 t.). Dużym sukcesem było wydanie tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego pracy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego Armia Podziemna, która odznaczała się profesjonalnym poziomem techniki poligraficznej. Łącznie wydano 10 woluminów, a minimalne nakł. wynosiły 3 tys. egz. Wydawnictwo posiadało 4 drukarnie stosujące technikę offsetu. 13 XII 1981 internowano W. Parchimowicza, pismo przestało się ukazywać; późn. następcą suplementu stało się wydawnictwo Errata.

Hubert Szreder