TL-1985/07

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium lipiec 1985

1

  • Rząd ogłasza podwyżkę cen mięsa. W odpowiedzi na apel TKK z 21 VI tylko niektóre zakłady w Gdańsku Wrocławiu, Warszawie i przeprowadzają krótkie strajki protestacyjne: Wrocław: Domel (65-70% pracowników), Elwro (narzędziownia), Polar (tzw. stary zakład), Agromet-Pilmet (70%), Hydral, Superfosfat, Polifarb; Warszawa: Huta Warszawa, ZM Ursus (niektóre wydziały), Rawar; Gdańsk: Stocznia Gdańska im. Lenina. Jednak mimo ograniczonego zasięgu akcji W wyniku akcji wielu załogom udaje się uzyskać podwyżki płac.
  • Przedstawiciele samorządów pracowniczych z kilku regionów spotykają się z Lechem Wałęsą, aby przedstawić stanowiska Rad Pracowniczych wobec projektowanych zmian ustaw o związkach zawodowych i o szkolnictwie wyższym. Po spotkaniu Lech Wałęsa wydaje oświadczenie:

[…] W Sejmie rozpatruje się obecnie projekt nowelizacji ustawy z 1982 r. o związkach zawodowych. Projekt ten nie przywraca pluralizmu związkowego, czego nie przestaniemy się domagać. Swoim ostrzem zwrócony jest także przeciw samorządowi pracowniczemu. Przeciw uchwalonym we wrześniu 1981 r. w wyniku kompromisu społecznego ustawom o przedsiębiorstwie państwowym i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. Władze mylą się sądząc, że wzmocnią nowo utworzone związki przez oddanie im samorządowych uprawnień w dziedzinie pracy, płac i spraw socjalnych. […]

5

  • W Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych Unitra-Biazet ok. 300 pracowników przerywa pracę. Głównym powodem strajku jest minimalny wzrost zarobków po wprowadzeniu zindywidualizowanego systemu wynagrodzeń.

7

  • W 5. rocznicę strajków z 1980 r. w Świdniku odbywają się uroczyste msze św.

16

  • Na posiedzeniu TKK NSZZ „Solidarność” w składzie: Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Marek Muszyński z udziałem przedstawicieli regionów Małopolski, Ziemi Łódzkiej i Śląsko-Dąbrowskiego, zostaje wydana odezwa wzywająca do bojkotu wyborów do Sejmu PRL w dniu 13 X 1985. Konrad Bieliński z Warszawy zostaje powołany na pełnomocnika TKK ds. kontroli frekwencji wyborczej.

24

  • Sejm nowelizuje ustawę o związkach zawodowych z X 1982. Utrzymana zostaje zasada jednej organizacji związkowej w jednym zakładzie pracy, że w zakładzie pracy działa tylko jedna organizacja związkowa. Czas trwania tego ograniczenia ma określić w przyszłości Rada Państwa.

25

  • Sejm uchwala nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, ograniczając autonomię uczelni oraz zwiększając uprawnienia ministra.

29

  • Na Uniwersytecie Warszawskim spotykają się przedstawiciele samorządów studenckich 10 uczelni: z Krakowa (UJ i AGH), Łodzi (UŁ), Opola (WSI), Poznania (UAM), Torunia (UMK), Warszawy (UW, SGGW i PW) oraz Wrocławia (UWr); wydają wspólne oświadczenie:

[…] bez względu na postawę władz pozostaniemy wierni ideałom Sierpnia ‘80. Nie będziemy uczestniczyć w tworzeniu żadnych fasadowych ciał, które miałyby powstać w miejsce autentycznych organów samorządu studentów. [...] stanowisko zajęte przez Sejm w sprawie zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym zmusza nas do publicznego ogłoszenia, iż nie weźmiemy udziału w głosowaniu na posłów do Sejmu PRL. […]