TL-1987/01

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium styczeń 1987

 • W Warszawie utworzona zostaje grupa polityczna Unia Demokratów Baza, kierowana przez Waldemara Pernacha, Lecha Antonowicza i Andrzeja Święcickiego. Liczy ok. 30 stałych członków i kilkudziesięciu współpracowników. Organem UD Baza jest wychodzący od VI 1983 miesięcznik „Baza” – do I 1990 ukaże się 69 numerów.

9

 • W Warszawie przed 10-piętrowym budynkiem naprzeciwko miejsca pracy znaleziono zwłoki 46-letniego Zbigniewa Wołoszyna, działacza podziemnej „Solidarności”, fizyka, pracownika Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Badał skutki wybuchu reaktora w Czarnobylu.
 • We Wrocławiu funkcjonariusze MO i SB przeprowadzają rewizje w mieszkaniach Radosława Gawlika, Bożeny Gubbiak, Pawła Jacha i Marka Krukowskiego, po czym zatrzymują ich na 48 godz. R. Gawlikowi i M. Krukowskiemu udaje się zbiec z konwoju.

10

 • W Warszawie odbywa się, nielegalnie, II Krajowy Zjazd Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Biorą w nim udział przedstawiciele środowisk studenckich Łodzi, Katowic, Krakowa, Radomia, Warszawy i Wrocławia.
 • We Wrocławiu Ruch Wolność i Pokój przeprowadza marsz ekologiczny: z Rynku pod Hutę Siechnice, która od 10 lat zatruwa wodociągi chromem i innymi rakotwórczymi pierwiastkami. Milicja zatrzymuje 25 osób.

11

 • W czasie wizyty gen. Wojciecha Jaruzelskiego we Włoszech na Stadionie Olimpijskim w Rzymie podczas meczu rozrzucono z samolotu tysiące ulotek wzywających do poparcia dla „Solidarności”. Akcję przeprowadził włoski związek zawodowy metalowców.

13

 • Ojciec Święty Jan Paweł II udziela audiencji gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu. Spotkanie trwa ok. 70 min. W. Jaruzelski: Dwóch Polaków powinno się zawsze porozumieć, zwłaszcza w sprawach najważniejszych dla Polski i świata.

14

 • Umiera 19-letni Grzegorz Luks. Pobity i skopany przez patrol MO w nocy z 29 na 30 VIII, 31 VIII trafił do szpitala. Zmarł w wyniku powikłań po pourazowej torbieli trzustki.
 • Z listu Komitetu Helsińskiego w Polsce do uczestników konferencji KBWE w Wiedniu: […] Władze PRL zamierzają wprowadzić nowy środek represji przeciwko obywatelom uczestniczącym w niezależnej działalności publicznej. Projektowane są konfiskaty mieszkań pod pretekstem uznania ich za narzędzie przestępstwa [...]. Pozbawienie mieszkań jest pozbawieniem jednostki i rodziny podstaw egzystencji. Oznaczałoby to drastyczne pogwałcenie zasad obowiązujących w cywilizowanych społeczeństwach i jako takie zasługuje na powszechne i stanowcze potępienie. […]

15

 • W Kopalni Węgla Kamiennego ZMP w Katowicach oddział wydobywczy G-6 odmawia zjechania na dół. Protest przeciwko niskim zarobkom trwa trzy zmiany. Oddział G-6 zostaje zlikwidowany przez przeniesienie pracowników na inne odcinki pracy kopalni.

16

 • Zostaje ogłoszony komunikat informujący, że w Warszawie odbyło się spotkanie Tymczasowej Rady „Solidarności” z udziałem działaczy z Białegostoku, Bielska-Białej, Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa, Górnego Śląska, Kielc, Lublina, Łodzi, Poznania, Radomia, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia. Dyskutowano na temat zakresu i trybu prac zmierzających do skupienia członków Związku wokół programu przeciwdziałania stagnacji gospodarczej, degradacji środowiska, dewastacji zasobów kraju i pogarszającym się warunkom życia.

16-17

 • W nocy w Warszawie zostaje oblany czerwoną farbą i udekorowany napisami „Solidarność” tzw. UBelisk – pomnik poległych w walce o utrwalanie władzy ludowej. Władze miasta odwołują zaplanowane w tym miejscu złożenie kwiatów w rocznicę tzw. wyzwolenia Warszawy, czyli wkroczenia wojsk sowieckich w 1945 r.

21

 • Powstaje Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” Region Małopolska, w składzie: Zbigniew Fijak, Stanisław Handzlik, Wacław Niemirski, Jan Rokita, Andrzej Szkaradek.

22

 • W Berlinie Wschodnim zostaje aresztowany Petr Pospichal, sygnatariusz Karty 77, pod zarzutem rozpowszechniania polskich wydawnictw niezależnych oraz utrzymywania aktywnych kontaktów z działaczami podziemnej „Solidarności”. Grozi mu kara od 3 do 10 lat więzienia.
 • W Poznaniu 35 intelektualistów (w większości profesorów wyższych uczelni) podpisuje list do Sejmu PRL w sprawie nadużywania ustawy z dn. 24 X 1986 (o zmianie niektórych przepisów prawa o wykroczeniach), mającej świadczyć o normalizacji sytuacji społeczno-politycznej w kraju, oraz złagodzeniu postępowania wobec sprawców niektórych przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu – w rzeczywistości ustawa stworzyła szerokie możliwości jej nadużywania, oddała bowiem w ręce funkcjonariuszy MO możliwość decydowania, czy sprawa nadaje się do sądu, czy do rozpatrywania przez Kolegium ds. Wykroczeń.

26

 • TKK i Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczący Związku Lech Wałęsa wydają wspólne oświadczenie w sprawie cen i płac: […] Stwierdzamy z całą mocą, że dla uzyskania trwałych pozytywnych zmian w polskiej gospodarce konieczna jest autentyczna reforma gospodarcza. Ogólne założenia takiej reformy powinny opierać się na zasadach gospodarki rynkowej [...]. Nie zgadzamy się na pokrywanie przez społeczeństwo kosztów nieracjonalności systemu gospodarczego. Można akceptować wyrzeczenia tylko wtedy, gdy towarzyszy im perspektywa lepszej przyszłości. Tej perspektywy obecnie nie ma. Nie inflacja bez reformy, ale właśnie reforma rynkowa mogłaby po pewnym czasie powstrzymać spadek poziomu życia [...].

27

 • John Vanderveken – Sekretarz Generalny MKWZZ kieruje list do TKK: Decyzja akceptująca podwójną afiliację stanowi dotychczas niespotykany precedens i jest jednoznacznie dowodem szacunku, jakim międzynarodowy wolny ruch związkowy darzy NSZZ „Solidarność” ze względu na wszystkie okoliczności jego działania – chodzi o włączenie „Solidarności” do Światowej Konfederacji Pracy i Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych. Zwraca się też do Lecha Wałęsy: Afiliacja jest kamieniem węgielnym międzynarodowej solidarności związkowej i stanowi organiczną podstawę takiej solidarności. W rodzinie wolnych związków zawodowych jesteśmy pewni, że NSZZ „Solidarność” będzie miała tyle solidarności do zaoferowania, ile do otrzymania.

28

 • Niezależni działacze z regionu dolnośląskiego wystosowują list do min. gen. Czesława Kiszczaka w sprawie bezprawnych metod stosowanych wobec Władysława Frasyniuka przez służby wywiadowcze WUSW we Wrocławiu. Inwigilacja, jakiej jest systematycznie poddawany, przybrała formę ostrego i ścisłego nadzoru uniemożliwiającego normalne życie. Osoby kontaktujące się z W. Frasyniukiem są zatrzymywane, legitymowane i wzywane na nieformalne przesłuchania.

30

 • W Krakowie zostaje utworzona Studencka Sekcja Polskiej Ligi Praw Człowieka w składzie: Agata Michałek, Paweł Sabuda, Artur Then, Tomasz Jarecz, Konrad Zbrożek, Stanisław Kalicki, Krzysztof Kalarus, Jacek Torbicz. Zamierza ona zająć się zbadaniem ustawy o szkolnictwie wyższym i wszelkich aktów prawnych opartych na niej co do zgodności tych aktów z normami prawa międzynarodowego, a także stawać w obronie więźniów politycznych, studentów z Krakowa (rozrzucali ulotki metodą pirotechniczną), którzy mimo ubiegłorocznej amnestii nadal są przetrzymywani w więzieniu pod zarzutem terroryzmu.
 • Lech Wałęsa i doradcy „Solidarności” (Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Janusz Onyszkiewicz, Klemens Szaniawski, Witold Trzeciakowski, Andrzej Wielowieyski) spotykają się z zastępcą sekretarza stanu USA Johnem Whitehaedem. Wyraża on pełne poparcie i uznanie dla aspiracji polskiego społeczeństwa, a także zapewnia o stałej popularności i sympatii, jaką w USA cieszy się Lech Wałęsa i cała „Solidarność”.