TL-1989/08

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium sierpień 1989

1

 • Sejm przyjmuje dymisję rządu Mieczysława F. Rakowskiego.

2

 • Sejm zatwierdza kandydaturę gen. Czesława Kiszczaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Za kandydaturą głosuje 237 posłów, przeciw 173 (w tym 5 z PZPR, 21 z ZSL i 3 z SD). Skład nowego rządu ma być przedstawiony w ciągu 2 tygodni. Sejm powołuje także Komisję Nadzwyczajną do Oceny Działalności Rządu Premiera Mieczysława F. Rakowskiego oraz Komisję Nadzwyczajną do Oceny Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (którego szefem był gen. Czesław Kiszczak).

7

 • Lech Wałęsa wydaje oświadczenie, w którym proponuje SD i ZSL stworzenie z OKP wspólnego rządu.

8

 • W Gdańsku Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” wydaje oświadczenie, w którym stwierdza, że obecne zmiany na stanowiskach rządowych nie dają nadziei na poprawę sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, w związku z czym istnieje potrzeba powołania rządu koalicji OKP, SD i ZSL. KKW zwraca się do Regionów „Solidarności” o rozważenie możliwości przeprowadzenia antyrządowych akcji protestacyjnych w porozumieniu z Komisjami Zakładowymi.

11

 • W wywiadzie dla telewizji sowieckiej Mieczysław F. Rakowski ocenia próby stworzenia nowego rządu w Polsce bez udziału PZPR jako dywersję opozycji wobec ustaleń Okrągłego Stołu.

12

 • Komisja Specjalna Rady Najwyższej ZSRS po raz pierwszy potwierdza fakt podpisania 23 VIII 1939 w Moskwie paktu Ribbentrop-Mołotow, dotyczącego podziału ziem polskich między III Rzeszę i Związek Sowiecki.

16

 • SD i ZSL występują z koalicji z PZPR i oficjalnie popierają propozycję Lecha Wałęsy utworzenia koalicyjnego rządu.
 • Obywatelski Klub Parlamentarny wydaje oświadczenie, w którym zapowiada stworzenie przez ZSL, SD i OKP rządu odpowiedzialności narodowej, zrywającego z nomenklaturą partyjną i dopuszczającego do władzy wszystkie siły polityczne kraju.
 • Na posiedzeniu Klubu Poselskiego PZPR Mieczysław F. Rakowski uznaje propozycję Lecha Wałęsy powołania koalicyjnego rządu za początek „okresu jawnej walki o władzę”.
 • Sejm uchwala oświadczenie potępiające interwencję wojsk państw Układu Warszawskiego przeciw czechosłowackiej Praskiej Wiośnie w 1968 roku.

19

 • Prezydent PRL gen. Wojciech Jaruzelski przyjmuje rezygnację gen. Czesława Kiszczaka z misji tworzenia rządu z powodu braku możliwości stworzenia przez niego większości sejmowej. Na stanowisko premiera desygnuje Tadeusza Mazowieckiego.
 • Na posiedzeniu KKW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zostaje podjęta decyzja o konieczności unormowania stosunków między OKP, KKW i przewodniczącym Lechem Wałęsą w celu nietworzenia zbyt wielu ośrodków władzy solidarnościowej. W oficjalnym oświadczeniu KKW popiera kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera, zarzucając jednak przewodniczącemu Lechowi Wałęsie nieskonsultowanie tej kandydatury z OKP i KKW.
 • XIV Plenum KC PZPR zapowiada udział PZPR w nowym rządzie i oskarża opozycję o złamanie ustaleń Okrągłego Stołu.

21

 • W Pradze odbywa się manifestacja w rocznicę najazdu wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. 375 osób zostaje zatrzymanych.

22

 • Fronty Ludowe Litwy, Łotwy i Estonii wydają deklarację, w której stwierdzają, że układ Ribbentrop-Mołotow, umożliwiający wcielenie republik nadbałtyckich do Związku Sowieckiego, był nielegalny, a kraje nadbałtyckie nie zrezygnowały ze swoich dążeń niepodległościowych.

24

 • Sejm powołuje Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera rządu PRL. Za kandydaturą głosuje 378 posłów, przeciw jest 4, 41 wstrzymuje się od głosu.