Urszula Kiernicka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Urszula Kiernicka, ur. 15 III 1922 w Brzeżanach (woj. tarnopolskie, obecnie Ukraina); zm. 14 II 1994 w Gliwicach. Ukończyła Szkołę Gospodarczą w Brzeżanach (1943).

W 1943 wysiedlona do woj. kieleckiego, od 20 VI 1945 w Gliwicach. W 1947 ukończyła kurs pisania na maszynie i stenografii. 1 VII 1945 – VIII 1946 zatrudniona w Wydziale Gospodarczym Zjednoczenia Przemysłu Nawozów Sztucznych i Gazów Technicznych w Gliwicach; 1 IX 1946 – VIII 1947 Przedszkolu przy Wydz. Gospodarczym Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego tamże; IX 1947 – 19 XII 1949 w Zjednoczenia Przemysłu Nawozów Sztucznych tamże; 1952-1982 w Biurze Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji BIPROKWAS w Gliwicach; od 1982 na emeryturze. Od III 1948 w PPR, następnie w PZPR.

Od IX 1980 w „S”.

1982-1986 razem z Wacławem Nawrockim w mieszkaniu jego matki w Gliwicach, Wacławem Jaroszem i Jerzym Łoikiem drukowała „RIS” sygnowany przez RKW „S” i „Biuletyn Dolnośląski”. Wspólnie z Marianem Cyranowskim kolporterka wydawnictw podziemnych na terenie Gliwic i innych miast. Członek podziemnej struktury „S” zawiązanej 2 IV 1985 w Biprokwasie, której zadaniem był kolportaż ulotek RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, „RIS” i in. wydawnictw. W IV 1986 swoje mieszkanie w Gliwicach przy ul. Styczyńskiego 11/3 udostępniła na lokal konspiracyjny przeznaczony do składowania i magazynowania materiałów poligraficznych oraz wykonywania prac introligatorskich przy wydawnictwach podziemnych. 14 IV 1986 po przeszukaniu mieszkania zatrzymana i przewieziona do WUSW w Katowicach; 15 IV 1986 tymczasowo aresztowana, 27 V 1986 osadzona w AŚ WUSW w Katowicach; 8 VII 1986 areszt przedłużono do 29 VIII 1986, uchylono 31 VII 1986 na mocy amnestii, zwolniona 1 VIII 1986. Uczestniczyła w działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Krzyża w Gliwicach (spotkania czwartkowe).

Od 22 IV 1985 rozpracowywana w ramach SOR krypt. Grupa.

Halina Żwirska