Wiesław Mazurkiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Wiesław Mazurkiewicz, ur. 6 IV 1939 w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankowsk, Ukraina), zm. 12 IX 2016 w Krakowie. W 1955 w ramach repatriacji przyjechał do Polski. Ukończył ZSZ w Nowej Hucie (1958).

1956-1974 zatrudniony w Stalowni Martenowskiej HiL, 1974-1977 w Nowohuckim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych, 1977-1988 operator w Walcowni Blach Karoseryjnych (ZB-2). 1956-1980 członek Związku Zawodowego Hutników, członek Rady Zakładowej HiL.

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium Komisji Wydziałowej „S” w Walcowni Blach Karoseryjnych, członek Komisji Socjalno-Bytowej tejże, 17 III 1981 delegat na Konferencję Wyborczą NSZZ „S” HiL.

13-15/16 XII 1981 uczestnik strajku, członek KS w Walcowni Blach Karoseryjnych, łącznik przy KS HiL, zatrzymany podczas pacyfikacji, 18 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa (13-22 VI 1982 uczestnik głodówki z Ryszardem Majdzikiem, Stanisławem Tatarą, Władysławem Mużewskim, Wojciechem Sukiennikiem), 2 VII 1982 zwolniony. 16 VIII 1982 po wyjściu z mszy św. w kościele Arka Pana w Krakowie-Bieńczycach, aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Krakowie, 27 IX 1982 zwolniony. 31 VIII 1983 zwolniony z pracy za udział w organizowaniu manifestacji na terenie zakładu, po pół roku, po wygraniu procesu w Sądzie Pracy, przywrócony do pracy z obniżoną kategorią zaszeregowania. 1983-1988 członek Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej; 22 IV 1984 współzałożyciel i działacz Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania (w 1985 przemianowany na Komitet Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne „S” Regionu Małopolska), 1984-1987 drukarz i kolporter pisma KPWzP/KOWiPzPP „Homo Homini”. W 1984 zaprzysiężony do KPN – Wydział Robotniczy. 1985-1988 przewodniczący TKZ w Walcowni Blach Karoseryjnych. 2 IX 1985 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 1986 – 21 XI 1988 członek Tajnej Komisji Robotniczej Hutników; 26 IV – 4/5 V 1988 uczestnik strajku w HiL członek KS w Walcowni Blach Karoseryjnych, zatrzymany w czasie pacyfikacji, 6 V 1988 aresztowany, 16 V 1988 zwolniony za poręczeniem społecznym (Rady Pracowniczej HiL), 15 XI 1988 postępowanie warunkowo umorzono. Od 17 V 1988 w Komitecie Organizacyjnym „S” HiL. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

Od 1988 w Niemczech, 1990-2007 w USA, zatrudniony w fabryce Celco w Chicago, następnie w fabryce Weber w Palatine. Od 2007 w Polsce.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012)), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

27 XI 1981 – 31 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Obrońcy.

Dorota Nowok