Wojciech Buller

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Wojciech Buller, ur. 20 IV 1962 w Kołobrzegu. Ukończył Technikum Budowlane w Słupsku (1989).

1 IX 1980 – 1981 robotnik w Bazie Materiałowej Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słupsku, 1981-1982 robotnik w Okręgowym Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego Centrowet w Słupsku.

Od 1981 w „S”. Od III 1981 współorganizator KOWzP przy MKZ w Słupsku; od V 1981 uczestnik RMP; uczestnik akcji plakatowych; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, w XI 1981 orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń ukarany grzywną.

13 XII 1981 zatrzymany, po kilkugodzinnym przesłuchaniu i podpisaniu tzw. lojalki zwolniony. 17 XII 1981 uczestnik demonstracji w Gdańsku; 18 XII 1981 współzałożyciel (z Zygmuntem Golińskim, Jerzym Kowalczykiem i Zbigniewem Piwowarem) Tymczasowego KS Regionu Słupskiego; 2 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Słupsku, 3 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Słupsku na 1,5 roku więzienia i grzywnę, osadzony w ZK w Stargardzie Szczecińskim, następnie we Wrocławiu, 27 X 1982 warunkowo zwolniony. Kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, książek Kręgu, Przedświtu i NOWej), uczestnik manifestacji. Do 1989 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom, karany przez kolegium ds. wykroczeń. W 1983 murarz w Słupskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym, 1983-1988 w różnych firmach budowlanych, 1988-1992 asystent projektanta w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Słupsku.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. Współorganizator „S”, przewodniczący KZ w WBPP, w XII 1989 delegat na II WZD Regionu Słupskiego; w 1990 członek komisji wyborczej w wyborach prezydenckich. W 1993 wyjechał na dwa miesiące do USA jako stypendysta w Instytucie Józefa Piłsudskiego, pozostał za granicą. Od kraju powrócił w 2005. Bezrobotny.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

1980-1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Słupsku w ramach SOR krypt. Feniks/krypt. Odnowiciele; 1987-1990 w ramach KE krypt. Murarz.

Igor Hałagida