Wojciech Kusy

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Wojciech Kusy, ur. 5 X 1960 w Zabrzu. Ukończył ZSZ przy przedsiębiorstwie Komag w Zabrzu (1978).

W 1978 pracownik Komagu, 1979-1983 Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Zabrzu. W 1979 zbierał podpisy pod petycją do Sejmu PRL o wycofanie z produkcji i sprzedaży zabawek o charakterze militarnym.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 w KPN, działacz zabrzańskiego KOWzP.

Po 13 XII 1981 współzałożyciel Miejskiego KOS „S” w Zabrzu. 31 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 8 XII 1982. 1982-1987 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. pisma MKOS „Bibuła”, „Tygodnika Mazowsze”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, książek i ulotek). 1984-1987 pracownik przedsiębiorstwa Elmar w Gliwicach.

Od X 1987 na emigracji w RFN. Od 1987 pracownik techniczny Aalto Theater w Essen. 1988-1989 współpracownik polonijnego pisma „Zbliżenia” (Dortmund); 1990-1993 współzałożyciel i działacz organizacji polonijnej Gmina Polska Piast, od 1993 członek honorowy; 1998-2000 współzałożyciel i działacz Wo Ma Artistic Group, organizatora wystaw i koncertów artystów z Polski, wydawcy pisma polonijnego „Kwartalnik Kulturalny”. 2010 założyciel Klubu Gazety Polskiej w Essen.

1986-1989 rozpracowywany przez p. III MUSW w Zabrzu w ramach KE krypt. Jakub.

Teresa Brodzka