Zbigniew Pańczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Pańczyk, ur. 18 VIII 1934 w Poznaniu, zm. 30 III 2014 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Elektryczny (1953-1956 studia dzienne, następnie do 1959 wieczorowe).

W 1952 pracownik Zakładów Naprawczych Maszyn Elektrycznych w Gliwicach. 1953-1956 członek ZMP. W 1956 uczestnik demonstracji popierających demokratyzację życia w kraju w Gliwicach i Katowicach. 1956-1959 pracownik Zakładów Azotowych w Chorzowie, 1959-1960 Katowickiego Przedsiębiorstwa Produkcji Pomocniczej, 1960-1963 Polskich Odczynników Chemicznych w Gliwicach, 1963-1973 Instytutu Chemii Nieorganicznej tamże. 1956-1980 członek ZZ Pracowników Przemysłu Chemicznego, 1963-1973 członek Rady Zakładowej w IChN, przewodniczący sekcji kultury i oświaty. 1973-1986 pracownik Biura Studiów i Projektów Przemysłu Nieorganicznego Biprokwas w Gliwicach. W 1976 współautor listu protestacyjnego do KZ PZPR w obronie robotników Radomia.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Biprokwasie, następnie przewodniczący KZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13 XII 1981 – 1986 członek TKZ, od 1982 współpracownik RKW, kolporter pism podziemnych, m.in. „RIS”, uczestnik akcji ulotkowych, organizator zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym. 1984-1986 przewodniczący Rady Pracowniczej. 6 V 1986 zatrzymany w Gliwicach, przewieziony do WUSW w Katowicach, aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, 21 VIII 1986 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy. 1986-1989 pracownik Spółdzielni Automatyków Proster. Uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w Gliwicach.

W 1989 współzałożyciel Gliwicko-Zabrzańskiego KO, zaangażowany w organizowanie spotkań wyborczych. XII 1989 – VIII 1990 prezydent Gliwic (jako kandydat KO wygrał konkurs ogłoszony przez przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej). Od 1990 pełnomocnik wojewody katowickiego ds. organizacji Urzędu Rejonowego, 1991-1998 kierownik UR; 1990-1994 radny Miasta Gliwice z listy KO, 1994-1998 z listy AWS, 1998-1999 z listy KW Ojczyzna; 1999-2002 starosta gliwicki. W 1991 współzałożyciel PChD, 1999-2000 przewodniczący gliwickiego koła PChD, 2000-2002 w PPChD, 2002-2003 w RNP, od 2004 w Partii Centrum. Od 2002 na emeryturze.

1983 – 24 IV 1987 rozpracowywany przez Wydz. V-2 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Klecha.

Andrzej Jarczewski